رودکی 

 فردوسی ( شاهنامه ) 

 ابوسعید ابوالخیر ( رباعیات )

 بابا طاهر ( دوبیتی ها ) 

 مسعود سعد سلمان

 حکیم عمر خیام ( رباعیات )

 سنایی غزنوی ( رباعیات )

 انوری ( غزلیات )

 خاقانی شروانی ( رباعیات ) 

 نظامی گنجوی (مخزن الاسرار / خسرو و شیرین / لیلی و مجنون / هفت بزم بهرام گور / خرد نامه )

عطار نیشابوری ( منطق الطیر )

 سوزنی سمرقندی (دیوان هذلیات)


مولوی ( مثنوی معنوی / رباعیات )

 سعدی (بوستان/ گلستان /هذلیات / غزلیات /ترجیع بند)

 سیف فرغانی ( دیوان اشعار )

 شیخ محمود شبستری ( گلشن راز )

 خواجوی کرمانی ( غزلیات )

 عبید زاکانی ( رساله ی دلگشا / عشاق نامه )

 حافظ ( دیوان اشعار / غزلیات 1 / غزلیات 2 / ساقی نامه / قطعات )

 فخر الدین عراقی ( دیوان اشعار / رباعیات )

 اوحدی مراغه ای ( ده نامه ) 
 

شاه نعمت الله ولی

 عبدالرحمن جامی ( هفت اورنگ )

 وحشی بافقی ( دیوان اشعار / رباعیات / ناظر و منظور

 شیخ بهایی (رباعیات / منظومه شیر و شکر / منظومه نان و پنیر / منظومه نان و حلوا )

 هاتف اصفهانی (دیوان اشعار /رباعیات)  

  صائب تبریزی (غزلیات) 

  فروغی بسطامی

 ملک الشعرا بهار ( گزیده ی دیوان اشعار )

  فرخی یزدی 

 میرزاده عشقی (دیوان اشعار طنز) 

ابوالقاسم لاهوتی

 ایرج میرزا ( دیوان اشعار / عارف نامه / مثنوی زهره و منوچهر )


علی معلم

 پروین اعتصامی

  شهریار ( حیدر بابا )

 شفیعی كدكنی

 خاکشیر اصفهانی